Όροι χρήσης δικτυακών τόπων www.Georion.gr, ιδιοκτησίας της εταρείας Π. Λαΐνάς & ΣΙΑ ΕΠΕ.

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά. Αυτοί είναι οι γενικοί Όροι που διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου ("Site"). Αν δε συμφωνείτε μαζί τους, δε θα πρέπει να προχωρήσετε περισσότερο στο Site. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Site και / ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που εμφανίζονται στο Site, συμφωνείτε να είστε δεσμευμένοι από αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. 

Η παρούσα ιστοσελίδα "www.Georion.gr" αποτελεί σύστημα επικοινωνίας της εταιρείας Π Λαϊνάς & ΣΙΑ ΕΠΕ, με το κοινό μέσω του διαδικτύου. 

Το σύνολο του Περιεχομένου της ιστοσελίδας "www.Georion.gr" ανήκει αποκλειστικά στην Π Λαϊνάς & ΣΙΑ ΕΠΕ, αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας της και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη ένδειξη. 

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της παραπάνω εταιρείας. 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Η επωνυμίες και τα σήματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο της www.Georion.gr/Π. Λαϊνάς & ΣΙΑ ΕΠΕ αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των ιδίων και ανήκουν στη βιομηχανική ιδιοκτησία του. 

Μεταβολή Περιεχομένου 

Οι Πληροφορίες και το Περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο Π. Λαϊνάς & ΣΙΑ ΕΠΕ υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση της Π. Λαϊνάς & ΣΙΑ ΕΠΕ, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού. 

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου 

Η Π. Λαϊνάς & ΣΙΑ ΕΠΕ χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Π. Λαϊνάς & ΣΙΑ ΕΠΕ για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού τόπου. 

Η Π. Λαϊνάς & ΣΙΑ ΕΠΕ σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη παροχή των εφαρμογών και του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπο.  Ως εκ τούτου η Π. Λαϊνάς & ΣΙΑ ΕΠΕ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, διενέργεια ή οποιασδήποτε επενδυτικής κίνησης, προερχόμενη από την χρήση του Δικτυακού του τόπου. 

Οι υποχρεώσεις του κοινού 

Το κοινό οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου της Π. Λαϊνάς & ΣΙΑ ΕΠΕ. 

Τροποποιήσεις Όρων Χρήσης 

Η Π. Λαϊνάς & ΣΙΑ ΕΠΕ δικαιούται από καιρό σε καιρό να τροποποιεί για ορισμένο ειδικό και σπουδαίο λόγο τους παρόντες όρους ενημερώνοντας σχετικά το κοινό εγκαίρως, σε εμφανές σημείο των Ιστοσελίδων και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Χρήση των Υπηρεσιών από το κοινό μετά την κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή του για τροποποίηση των όρων χρήσης, συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών. 

Η Π. Λαϊνάς & ΣΙΑ ΕΠΕ δικαιούται να τροποποιεί τις παρεχόμενες Υπηρεσίες μέσω των Ιστοσελίδων ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία των Ιστοσελίδων για ορισμένους και ειδικούς λόγους και όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό. 

Αποζημίωση.

Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη, αναλαμβάνει ο χρήστης την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το Δικτυακό τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης. 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι.

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. 

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. 

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια της Βάρδας Ηλείας. 

Ορισμοί Πληροφορίες & Περιεχόμενο.

Σημαίνει δεδομένα, πληροφορίες, υλικό και περιεχόμενο, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε κείμενα, εικόνες φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, λογισμικό, βίντεο, μουσική, ήχο και γραφικές απεικονίσεις. 

Λειτουργικές Δυνατότητες  σημαίνει τις υπηρεσίες που προσφέρονται από ή μέσω του Site. 

Όροι χρήσης, σημαίνει οι όροι αυτού του άρθρου ανάμεσα στην Π. Λαΐνάς & ΣΙΑ ΕΠΕ και σ' εσάς. 

Π. Λαϊνάς & ΣΙΑ ΕΠΕ, σημαίνει την εταιρεία Π. Λαϊνάς & ΣΙΑ ΕΠΕ, Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, της οποίας η έδρα βρίσκεται στην Βάρδα Ηλείας και της ανήκει η ιστοσελίδα www.georion.gr.

Κοινό, σημαίνει εσάς, τον επισκέπτη του Site/Χρήστη που συμμετάσχετε σε αυτούς τους Όρους χρήσης (και το "εσάς / σας / χρήστης" θα ερμηνεύονται ανάλογα)